We've updated our
Privacy Policy effective December 15. Please read our updated Privacy Policy and tap

TEXT

Lượng giác Bảng Ghi Chú

Bảng cheat toán học Symbolab


Lượng giác Bảng Ghi Chú

Đồng Nhất Thức Cơ Bản

\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \tan(x) = \frac{1}{\cot(x)}
\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}
\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}


Đồng Nhất Thức Pytago

\cos^2(x)+\sin^2(x) = 1 \sec^2(x)-\tan^2(x) = 1
\csc^2(x)-\cot^2(x) = 1


Đồng Nhất Thức Góc Nhân Đôi

\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x) \cos(2x)=1-2\sin^2(x)
\cos(2x) = 2\cos^2(x)-1 \cos(2x) = \cos^2(x)-\sin^2(x)
\tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}


Đồng Nhất Thức Tổng/Hiệu

\sin(s+t) = \sin(s)\cos(t)+\cos(s)\sin(t)
\sin(s-t) = \sin(s)\cos(t)-\cos(s)\sin(t)
\cos(s+t) = \cos(s)\cos(t)-\sin(s)\sin(t)
\cos(s-t) = \cos(s)\cos(t)+\sin(s)\sin(t)
\tan(s+t) = \frac{\tan(s)+\tan(t)}{1-\tan(s)\tan(t)}
\tan(s-t) = \frac{\tan(s)-\tan(t)}{1+\tan(s)\tan(t)}


Đồng Nhất Thức Tích-Thành-Tổng

\cos(s)\cos(t)=\frac{\cos(s-t)+\cos(s+t)}{2}
\sin(s)\sin(t)=\frac{\cos(s-t)-\cos(s+t)}{2}
\sin(s)\cos(t)=\frac{\sin(s+t)+\sin(s-t)}{2}
\cos(s)\sin(t)=\frac{\sin(s+t)-\sin(s-t)}{2}


Đồng Nhất Thức Góc Nhân Ba

\sin(3x)=-\sin^3(x)+3\cos^2(x)\sin(x)
\sin(3x)=-4\sin^3(x)+3\sin(x)
\cos(3x)=\cos^3(x)-3\sin^2(x)\cos(x)
\cos(3x)=4\cos^3(x)-3\cos(x)
\tan(3x)=\frac{3\tan(x)-\tan^3(x)}{1-3\tan^2(x)}
\cot(3x)=\frac{3\cot(x)-\cot^3(x)}{1-3\cot^2(x)}


Miền Giá Trị Hàm Số

y = \sin(x) -1\le y\le 1
y = \cos(x) -1\le y\le 1
y = \tan(x) -\infty < y <\infty
y = \cot(x) -\infty < y <\infty
y = \csc(x) -\infty < y\le -1\:\bigcup \:1\le y < \infty
y = \sec(y) -\infty < y\le -1\:\bigcup \:1\le y < \infty
y = \arcsin(x) -\frac{\pi \:}{2}\:\le y\le \:\:\frac{\pi \:}{2}\:
y = \arccos(x) 0\:\le \:y\:\le \:\pi
y = \arctan(x) -\frac{\pi \:}{2} < \:y < \frac{\pi \:}{2}:
y = \arccot(x) 0 < x < \pi
y = \arccsc(x) 0\le y <\frac{\pi }{2}\:\bigcup \:\pi\le y <\frac{3\pi }{2}
y = \arcsec(x) -\pi < y\le -\frac{\pi }{2}\:\bigcup \:0 < y < \frac{\pi }{2}<\infty


Giá Trị Hàm Số

sin(x) cos(x) tan(x) cot(x)
0 0 1 0 \mathrm{không\:xác\:định}
\frac{π}{6} \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{3}
\frac{π}{4} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} 1 1
\frac{π}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{π}{2} 1 0 \mathrm{không\:xác\:định} 0
\frac{2π}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{1}{2} -\sqrt{3} -\frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{3π}{4} \frac{\sqrt{2}}{2} -\frac{\sqrt{2}}{2} -1 -1
\frac{5π}{6} \frac{1}{2} -\frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{\sqrt{3}}{3} -\sqrt{3}
π 0 -1 0 \mathrm{không\:xác\:định}
\frac{7π}{6} -\frac{1}{2} -\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{3}
\frac{5π}{4} -\frac{\sqrt{2}}{2} -\frac{\sqrt{2}}{2} 1 1
\frac{4π}{3} -\frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{1}{2} \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{3π}{2} -1 0 \mathrm{không\:xác\:định} 0
\frac{5π}{3} -\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} -\sqrt{3} -\frac{\sqrt{3}}{3}
\frac{7π}{4} -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} -1 -1
\frac{11π}{6} -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{\sqrt{3}}{3} -\sqrt{3}
0 1 0 \mathrm{không\:xác\:định}