Đạo hàm Bảng Ghi Chú


Đạo hàm Bảng Ghi Chú

Quy Tắc Đạo Hàm

quy tắc quyền lực \frac{d}{dx}\left(x^a\right)=a\cdot x^{a-1}
Đạo hàm của một hằng số \frac{d}{dx}\left(a\right)=0
Quy tắc chênh lệch tổng \left(f\pm g\right)^'=f^'\pm g^'
liên tục ra \left(a\cdot f\right)^'=a\cdot f^'
Quy tắc nhân (f\cdot g)^'=f^'\cdot g+f\cdot g^'
quy tắc thương số \left(\frac{f}{g}\right)^'=\frac{f^'\cdot g-g^'\cdot f}{g^2}
Quy tắc dây chuyền \frac{df\left(u\right)}{dx}=\frac{df}{du}\cdot \frac{du}{dx}


Đạo Hàm Chung

\frac{d}{dx}\left(\ln(x))=\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\left(\ln(\left|x\right|))=\frac{1}{x}
\frac{d}{dx}\left(e^{x})=e^{x} \frac{d}{dx}\left(\log(x))=\frac{1}{x\ln(10)}
\frac{d}{dx}\left(\log_{a}(x))=\frac{1}{x\ln(a)}


Đạo Hàm Lượng Giác

\frac{d}{dx}\left(\sin(x))=\cos(x) \frac{d}{dx}\left(\cos(x))=-\sin(x)
\frac{d}{dx}\left(\tan(x))=\sec^{2}(x) \frac{d}{dx}\left(\sec(x))=\frac{\tan(x)}{\cos(x)}
\frac{d}{dx}\left(\csc(x))=\frac{-\cot(x)}{\sin(x)} \frac{d}{dx}\left(\cot(x))=-\frac{1}{\sin^{2}(x)}


Đạo Hàm Cung Lượng Giác

\frac{d}{dx}\left(\arcsin(x))=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}} \frac{d}{dx}\left(\arccos(x))=-\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}
\frac{d}{dx}\left(\arctan(x))=\frac{1}{x^{2}+1} \frac{d}{dx}\left(\arcsec(x))=\frac{1}{\sqrt{x^2}\sqrt{x^2-1}}
\frac{d}{dx}\left(\arccsc(x))=-\frac{1}{\sqrt{x^2}\sqrt{x^2-1}} \frac{d}{dx}\left(\arccot(x))=-\frac{1}{x^{2}+1}


Đạo Hàm Hyperbol

\frac{d}{dx}\left(\sinh(x))=\cosh(x) \frac{d}{dx}\left(\cosh(x))=\sinh(x)
\frac{d}{dx}\left(\tanh(x))=\sech^{2}(x) \frac{d}{dx}\left(\sech(x))=\tanh(x)(-\sech(x))
\frac{d}{dx}\left(\csch(x))=-\coth(x)\csch(x) \frac{d}{dx}\left(\coth(x))=-\csch^{2}(x)


Đạo Hàm Cung Hyperbol

\frac{d}{dx}\left(\arcsinh(x))=\frac{1}{\sqrt{x^{2}+1}} \frac{d}{dx}\left(\arccosh(x))=\frac{1}{\sqrt{x-1}\sqrt{x+1}}
\frac{d}{dx}\left(\arctanh(x))=\frac{1}{1-x^2} \frac{d}{dx}\left(\arcsech(x))=\frac{\sqrt{\frac{2}{x+1}-1}}{(x-1)x}
\frac{d}{dx}\left(\arccsch(x))=-\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}x^2} \frac{d}{dx}\left(\arccoth(x))=\frac{1}{1-x^{2}}


Chúng tôi muốn phản hồi của bạn

(tùy chọn)
(tùy chọn)

Vui lòng thêm một tin nhắn.

Đã nhận tin nhắn. Cảm ơn vì bạn đã phản hồi.


Hủy

Generating PDF...