Tích phân Bảng Ghi Chú


Tích phân Bảng Ghi Chú

Tích Phân Chung

\int x^{-1}dx=\ln(x) \int \frac{1}{x} dx=\ln(x)
\int |x|dx=\frac{x\sqrt{{x}^2}}{2} \int e^{x}dx=e^{x}
\int \sin(x)dx=-\cos(x) \int \cos(x)dx=\sin(x)
\int x^{a}dx=\frac{x^{a+1}}{a+1},\:\quad \:a\ne -1


Tích Phân Lượng Giác

\int \sec^2(x) dx=\tan(x) \int \csc^2(x) dx =-\cot(x)
\int \frac{1}{\sin^2(x)}dx=-\cot(x) \int \frac{1}{\cos^2(x)}dx=\tan(x)


Tích Phân Cung Lượng Giác

\int \frac{1}{{x}^2+1}dx=\arctan(x) \int \frac{-1}{{x}^2+1}dx=\arccot(x)
\int \frac{1}{\sqrt{1-{x}^2}}dx=\arcsin(x) \int \frac{-1}{\sqrt{1-{x}^2}}dx=\arccos(x)
\int \frac{1}{|x|\sqrt{{x}^2-1}} dx = \arcsec(x) \int \frac{-1}{|x|\sqrt{{x}^2-1}} dx = \arccsc(x)
\int \frac{1}{\sqrt{{x}^2+1}} dx = \arcsinh(x) \int \frac{1}{1-{x}^2} dx = \arctanh(x)
\int \frac{1}{|x|\sqrt{{x}^2+1}} dx = -\arccsch(x)


Tích Phân Hyperbol

\int \sech^2(x) dx = \tanh(x) \int \csch^2(x) dx = (-\coth(x))
\int \cosh(x) dx = \sinh(x) \int \sinh(x) dx = \cosh(x)
\int \csch(x) dx = \ln(\tanh(\frac{x}{2})) \int \sec(x) dx = \ln(\tan(x)+\sec(x))


Tích Phân của các Hàm Đặc Biệt

\int \cos(\frac{{x}^2\pi}{2})dx = \C(x) \int \frac{\sin (x)}{x}dx = \Si(x)
\int \frac{\cos (x)}{x}dx = \Ci(x) \int \frac{\sinh (x)}{x}dx = \Shi(x)
\int \frac{\cosh (x)}{x}dx = \Chi(x) \int \frac{\exp (x)}{x}dx = \Ei(x)
\int \exp{-{x}^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\erf(x) \int \exp{{x}^2}dx = \exp{{x}^2}\F(x)
\int \sin(\frac{{x}^2\pi}{2})dx = \S(x) \int \sin({x}^2)dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\S(\sqrt{\frac{2}{\pi}}x)
\int \frac{1}{\ln(x)}dx=\li(x)


Quy Tắc Tích Phân Bất Định

Tích hợp theo bộ phận \int \:uv'=uv-\int \:u'v
Tích phân của một hằng số \int f\left(a\right)dx=x\cdot f\left(a\right)
Loại bỏ hằng số \int a\cdot f\left(x\right)dx=a\cdot \int f\left(x\right)dx
Quy tắc tổng \int f\left(x\right)\pm g\left(x\right)dx=\int f\left(x\right)dx\pm \int g\left(x\right)dx
Thêm một hằng số vào giải pháp
\mathrm{Nếu\:}\frac{dF(x)}{dx}=f(x)\mathrm{\:thì\:}\int{f(x)}dx=F(x)+C
quy tắc quyền lực \int x^{a}dx=\frac{x^{a+1}}{a+1},\:\quad \:a\ne -1
thay thế tích phân \int f\left(g\left(x\right)\right)\cdot g^'\left(x\right)dx=\int f\left(u\right)du,\:\quad u=g\left(x\right)


Quy Tắc Tích Phân Xác Định

Ranh giới tích phân xác định
\int_{a}^{b}f(x)dx=F(b)-F(a)
=\lim_{x\to b-}(F(x))-\lim _{x\to a+}(F(x))
chức năng lẻ \mathrm{Nếu như}\:f\left(x\right)=-f\left(-x\right)\Rightarrow\int _{-a}^{a}f(x)dx=0
điểm không xác định
\mathrm{Nếu\:tồn\:tại}\:b,\:a<b<c,\:f(b)=\mathrm{không\:xác\:định},
\int_{a}^{c}\:f(x)dx=\int_{a}^{b}\:f(x)dx+\int_{b}^{c}\:f(x)dx
Điểm giống nhau được xác định \int _a^a\:f\left(x\right)dx=0


Chúng tôi muốn phản hồi của bạn

(tùy chọn)
(tùy chọn)

Vui lòng thêm một tin nhắn.

Đã nhận tin nhắn. Cảm ơn vì bạn đã phản hồi.


Hủy

Generating PDF...