We've updated our
Privacy Policy effective December 15. Please read our updated Privacy Policy and tap

TEXT

Your Groups:

Groups

Classroom
Looking to collaborate?
Create a virtual classroom and enjoy all the benefits of Symbolab — plus, share problems and graphs with your class, generate assessments, get immediate feedback, analytics and insights.
Join now
Nhóm Tôi Đã Tham Gia
 
Move
Quay lại
What are the differences?
Nhóm Cơ Bản
 • Có sẵn Sổ Ghi Chép Kỹ Thuật Số
 • Có sẵn Thực hành các bài toán (mỗi chủ đề một)
 • Không có sẵn Mỗi thành viên được nâng cấp
 • Không có sẵn Không có quảng cáo
 • Không có sẵn Free mobile upgrade
 • Không có sẵn Các bước giải quyết đầy đủ
 • Không có sẵn Bài Kiểm Tra Nhóm
 • Không có sẵn Nhận xét tức thì
 • Không có sẵn Detailed stats and progress report
Nhóm Nâng Cấp
 • Có sẵn Sổ Ghi Chép (Bộ nhớ không giới hạn)
 • Có sẵn Các bài toán thực hành được cá nhân hóa
 • Có sẵn Mỗi thành viên được nâng cấp
 • Có sẵn Không có quảng cáo
 • Có sẵn Free mobile upgrade
 • Có sẵn Các bước giải quyết đầy đủ
 • Có sẵn Bài Kiểm Tra Nhóm
 • Có sẵn Nhận xét tức thì
 • Có sẵn Detailed stats and progress report
Thêm Thành Viên
Nhóm Mới
Addition
Mời qua Thư Tạo Tài Khoản
Số lượng thành viên
20 30 40 50 100
Create Group
What is the difference?
Sửa Nhóm
Mã Nhóm
Addition
Thành viên
Đăng ký
License
Nâng Cấp Ngay >
Hủy
Lưu Thay Đổi
Xóa khỏi Nhóm